Issue 764

ﺷﺨﺼﴼ 273,465 اﻟﯿﻮم اﻷول 42,692 اﻟﯿﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ 36,896 اﻟﯿﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ 63,109 اﻟﯿﻮم اﻟﺮاﺑﻊ 61,471 اﻟﯿﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ 69,297 ٢ ﻟــﻢ ﺗﺘﻤﮑــﻦ اﳌﻠﮑــﺔ إﻟﯿﺰاﺑﯿــﺚ ﻣــﻦ ٢٠٢٢ ﻧﺴــﺨﺔ ﻣــﻦ اﻟﺤﻀــﻮر اﳌﻬﺮﺟــﺎن، وﻟــﻢ ﺗﻨﺠــﺢ ﺧﯿﻮﻟﻬــﺎ ﺗﺤﻘﯿــﻖ اﻟﻔــﻮز ﺑﺎﳌﻬﺮﺟــﺎن ﻟﮑﻨﻬــﺎ ﺳــﺒﺎﻗﯿﻦ ﯾــﻮم أﺣــﺮزت اﻟﻮﺻﺎﻓــﺔ اﻟﺜﻼﺛــﺎء. ﻓﺎﺋﺰون ﺧﻠﯿﺠﯿﻮن ﺑﺸـــﻌﺎر ﻓﯿﮑﺘﻮرﯾﺎس ﺑﺮادﺳﯿﻞ ﮐﻮﻓﻨﺘـــﺮي ﻟﻠﺴـــﺒﺎﻗﺎت ﺳـــﺘﯿﮑﺲ ﻟﻠﺒﺤﺮﯾـــﻦ ﺑﺸـــﻌﺎر ﮐﻲ إﻟﺪار إﻟـــﺪاروف إﺗـــﺶ ﮐـــﻲ ﻟﻠﺴـــﺒﺎﻗﺎت ( ﻟﻠﺒﺤﺮﯾـــﻦ 2 ﮐﻮﯾﻨـــﺰ ﻓـــﺎز )ج ﻟﺠﺪﻣﻮﻧـــﺖ ﺛﯿﺴـــﯿﺲ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺳﺘﯿﮑﺲ )هﺎﻧﺪﯾﮑﺎب( ﻟﻠﻤﻠﮑـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴـــﻌﻮدﯾﺔ ﻓﺎﺋﺰﻳﻦ ﻟﻺﻣﺎرات 7 ﺑﻌﯿـﺪ ﻟﺸـﺎدوﯾﻞ ﮐﻮﯾــﻦ آن ﺳــﺘﯿﮑﺲ (١ )ج ﮐﻮرﯾﺒـﺎس ﻟﺠﻮدﻟﻔﯿـﻦ ﺳــﺎن ﺟﯿﻤــﺲ (١ ﺑـﺎﻻس ﺳـﺘﯿﮑﺲ )ج ﻧﺎﻓـﺎل ﮐـﺮاون ﻟﺠﻮدﻟﻔﯿﻦ ﺑﻼﺗﯿﻨـﻮم ﺟﻮﺑﯿﻠـﻲ (١ ﺳﺘﯿﮑﺲ )ج ﻧﻮﺑـﻞ ﺗـﺮوث ﻟﺠﻮدﻟﻔﯿﻦ ﺟﯿﺮﺳـﻲ ﺳﺘﯿﮑﺲ (٣ )ج دﺑـﻲ ﻓﯿﻮﺗﺸـﺮ ﻟﺠﻮدﻟﻔﯿﻦ وﻟﻔﺮﺗــﻮن ﺳــﺘﯿﮑﺲ )ﻟﯿﺴـﺘﺪ( اﳌﻠﮑﺔ ﺑﯿﺮﻓﮑــﺖ ﺑــﺎور ﻟﻠﺸــﯿﺦ راﺷــﺪ ﺑــﻦ دﳌــﻮك آل ﮐﻮﻣﻮﻧﻮﯾﻠــﺚ ﻣﮑﺘــﻮم (١ ﮐــﺐ )ج ﺳﯿﮑﺮت ﺳﺘﯿﺖ ﻟﺠﻮدﻟﻔﯿﻦ ٥ ﮐﯿﻨﻎ ﺟﻮرج ﺳﺘﯿﮑﺲ )هﺎﻧﺪﯾﮑﺎب( أﻓﻀﻞ ﻓﺤﻮل ٥ دﺑﺎوي ٣ ﮐﯿﻨﻐﻤﺎن ٣ ﻏﺎﻟﯿﻠﯿﻮ ٢ ﻧﯿﻮ ﺑﺎي ٢ ﺳﺘﺎرﺳﺒﺎﻧﻐﻠﺪ ﺑﺎﻧﺮ ٢ دارك إﻧﺠﻞ ٢ ﻧﻮ ﻧﺎي ﻧﯿﻔﺮ 7 ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻀﻮر ﺣﻮاﻟﻲ 2022 روﯾﺎل آﺳﮑﻮت اﻟﺤﻀﻮر

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4NjE2